MuzeRijk Jaarverslag 2021

                                                                                                                

Voorwoord                                                                                                    3

Sociaal Restaurant en herinrichting MuzeRijk                                          5

Brochure MuzeRijk                                                                                         6

Verbinding met partners                                                                              10

Ambities/doelen – kerntaken van MuzeRijk                                               10

Organisatie                                                                                                        15

Tijdlijn corona maatregelen en activiteiten MuzeRijk                                 16

MuzeMobiel                                                                                                       18

Vrijwilligers Stichting MuzeRijk                                                                      19

Rol MuzeRijk met betrekking tot arbeidsproces en doorstroom                19

Gebruikers en samenwerking                                                                             20

Narrowcasting, website, Nieuwsbrieven, stoepbord en flyers                       20

Financiële steun 2021                                                                                          21

Vooruit kijken                                                                                                     21

Bestuur                                                                                                                22

Samenstelling bestuur St. MuzeRijk en bedrijfsleiding in 2021                        24    

Contactgegevens                                                                                                25                                                                                             

Voorwoord

MUZERIJK 

Na bijna een heel jaar met open zijn en dicht gaan en weer open en eindigend met een nieuwe lockdown begon 2021 niet zoals gehoopt. Voor het nieuwe jaar hadden we goede hoop weer te kunnen opstarten met de activiteiten. Vrijwilligers en deelnemers hadden ernaar uitgekeken, maar de maatregelen om corona tegen te gaan hield ons allen weer in de ban en thuis.  Er werd zelfs aan het begin van het jaar een avondklok ingesteld.  Ongekende tijden voor ons. De vaccinatiecampagne kwam op gang en dat gaf ook weer hoop op minder besmettingen en minder zieken.

We zijn niet bij de pakken blijven neer zitten. Onze ambitie is nog steeds groot. Ons Ondernemingsplan geeft voldoende richting en aanknopingspunten om activiteiten verder in de steigers te zetten waar dat nodig is en nieuwe contacten te leggen of contacten te verstevigen.

Rond de zomer is er weer wat lucht ontstaan door de versoepelingen van de RIVM-maatregelen. Terrassen konden open en later ook de horecagelegenheid. Weliswaar met aangepaste maatregelen zoals mondkapjes, 1,5 meter afstand en na het opgang komen van de vaccinaties met een coronacheck. Dit heeft de bewegingsruimte van veel mensen verruimd.  Helaas bleek in het najaar dat het te vroeg was om te juichen en aan het eind van het jaar een mooi kerstfeest te vieren. Dat ging niet door.

………………………….

Achter de schermen zijn wij als bestuur uiteraard ook gewoon doorgegaan en hebben wij plannen gemaakt voor het komende jaar en de jaren erna. Zo krijgt bijvoorbeeld het plan voor een sociaal restaurant concreet vorm. We hebben de informatiebrochure huis aan huis bezorgd op 2040 adressen in de Bitswijk en bij 194 adressen hebben we mensen geïnterviewd.  De resultaten van de interviews gebruiken we als input voor het nieuwe ondernemingsplan. Daarover zijn we druk in gesprek met elkaar en we hebben ook een deel van onze partners gesproken.  De brochure geeft een inkijk in de beleving van mensen die in MuzeRijk komen. Wij zijn trots dat zovelen MuzeRijk als positief en zinvol ervaren. Men komt er om elkaar te ontmoeten, om creatief bezig te zijn, om een zinvolle dagbesteding te hebben, om te leren, om te sporten om te lachen, te dansen of muziek te maken. Helaas hebben we ook in 2021 te veel activiteiten moeten afzeggen of zelfs helemaal gesloten moeten blijven.

Bij het schrijven van dit jaarverslag ziet de toekomst er alweer wat beter uit. We zijn weer volledig open en wij doen er alles aan om wat we hadden en nog meer te activeren en onze toekomstplannen verder vorm te geven.

Bestuurlijk en van een omvangrijkere orde dan de overige activiteiten (zonder die tekort te willen doen) zijn er enkele speerpunten in 2021 geweest, namelijk herinrichting MuzeRijk, het Sociaal Restaurant, het rondbrengen van het informatieboekje en de gehouden interviews en het aansluiten bij de leerkring Zorgalliantie HAN

Sociaal restaurant en herinrichting MuzeRijk   

In 2021 hebben we het Eetpunt in de lucht kunnen houden en hebben we gewerkt aan verdere realisatie van de plannen.

Door corona en de financiële impact van de beleidsarme jaren van de gemeente ivm de fusie, hebben deze ontwikkelingen helaas vertraging opgelopen.

De gemeente heeft besloten om de verdere ontwikkeling van de Aula van de scholen zelf op te pakken en separaat, maar wel in samenspraak met MuzeRijk, uit te werken.

De verwachting is dat in de zomer van 2022 de plannen van de aula gepresenteerd kunnen worden.

Door intensieve onderhandelingen en veel druk uit te oefenen, hebben we op het einde van 2021 de definitieve toezegging van de gemeente gekregen dat zij € 60.000,- reserveren voor de verbouwing van de keuken. Door deze definitieve toezegging kon de fondsenwerving echt gestalte gaan krijgen. 

De verwachting is dat in de zomer van 2022 deze resultaten zichtbaar zullen worden.

We kregen nog wel een forse domper te verwerken omdat de gemeente aan het eind van het jaar besloot om de individuele financiële ondersteuning van een aantal vaste bezoekers van het Eetpunt te beëindigen, zonder een doordacht alternatief aan te bieden. We hebben als bestuur besloten om tijdelijk deze financiële ondersteuning op ons te nemen tot het moment dat er een definitieve oplossing gevonden is. Het aantal vaste bezoekers is door alle onrust flink afgenomen, wat in het kader van bestrijding van eenzaamheid en bevorderen van een gezonde leefstijl natuurlijk ontzettend jammer is.

We gaan er alles aan doen om dat in 2022 weer op niveau te krijgen.

Brochure MuzeRijk

In 2020 ontstond het idee, binnen het bestuur van MuzeRijk, om alle activiteiten eens goed te beschrijven. De afspraken waren niet altijd eenduidig en soms ook niet compleet.

Toen deze klus geklaard was en het grote aantal activiteiten was beschreven, ontstond het plan om van alle informatie een brochure te maken.

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een infoboekje van maar liefst 64 pagina’s met uiteraard een opsomming van alle activiteiten en een beschrijving van wat alle partners in MuzeRijk te bieden hebben.

Het infoboekje heeft een meerwaarde gekregen door 32 interviews van vrijwilligers en bezoekers aan MuzeRijk met hun persoonlijke verhalen. Begin juli zijn 2040 boekjes bezorgd bij de bewoners van de Bitswijk. Een de weken daarna zijn bij ongeveer 200 adressen interviews afgenomen. Dit zijn de resultaten daarvan:

Vraag 1a –  Heeft u het MuzeRijk boekje ontvangen?

Ja153 = 79%
Nee28 = 14%
Geen reactie13 = 7%

Vraag 1b – Wat vindt u er van? 140 reacties

Mooi, prachtig, geweldig, schitterend, netjes, leuk68 = 48%
Informatief, interessant, enthousiast, uitnodigend26 = 19%
Niet gelezen, geen tijd30 = 21%
Nederlands taal niet kennen4 =  3%
Onder de indruk, prima, professioneel, goed, compleet12 = 9%

Vraag 2a – Bent u bekend met MuzeRijk? 194 reacties

Ja188 = 97%
Nee6 = 3%

Vraag 2b – Ja, op welke manier? 197 reacties

(Diverse) activiteiten deelnemen39 = 20%
(Kinderen op) school26 = 13%
(Koffie) drinken, gezelligheid25 = 12%
(Komt) wel eens (geweest)18 = 9%
Gezondheidscentrum14 = 7%
Eten(punt)12 = 6%
Pinnen12 = 6%
Ben vrijwilliger (geweest)11 = 6%
Gebruik Muzemobiel10 = 5%
Stembureau 7 = 4%
Willen wel eens komen 5 = 3%
Sporten (kijken) 5 = 3%
Wil vrijwilligerswerk doen 4= 2%
Via familielid 4 = 2%
Werk in de zorg 2 = 1%
Flyer 2 = 1%


Vraag 2c – Nee, hoe komt dat? 79 reacties

Kom er niet, weet niet, ben alleen, hoge drempel26 =33%
Activiteiten spreken niet aan, Geen animo, geen behoefte22= 28%
Druk, geen tijd18 =23%
Vooral voor ouderen, ben nog te jong  6 = 8%
Repair café weg, geen aansluiting3 =5%
Bang voor discriminatie, migratie achtergrond, spreek geen Nederlands3 = 5%
MR is niet uitnodigend1 =1%
Niet rolstoeltoegankelijk1 =1%

Vraag 2d – Wat ontbreekt er, wat zou er moeten gebeuren? 24 reacties

Ideeënbusje
Iets voor jeugd
Knutselen
Cursussen à la Volksuniversiteit
Mis sfeer
Kapsalon
Huisarts
Vrij sporten
Terras meer uitnodigend /aantrekkelijker maken
Ik wil een werkplek
Parkeerplekken voor 70+ers
De overlast oplossen van jeugd, kinderen, volleybal
Salsa dansclub, volksdansclub
Schaakclub voor jeugd
“Sjors sportief”
“Wijde blik”
Reclame maken voor fietsstop
Streekproducten verkopen, connectie kinderboerderij
Entree vriendelijker maken
Iets voor gezinnen
Meer dingen buiten doen bij mooi weer
Flyer met wat er vandaag te eten is
Meer biljarts
Lezingen over kunst en klassieke muziek

Vraag 3a – Wilt u op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van MuzeRijk?

109 reacties

Ja75 = 69%
Nee34 = 31%

Vraag 3b – Hoe wilt u op de hoogte blijven? 93 reacties

Nieuwsbrief38 = 41%
Mail24 = 26%
Flyers16 = 17%
Post13 = 14%
Boekje  2 = 2%

Vraag 3c – Wilt u zelf iets doen? 78 reacties

Nee55 = 71%
Nog niet15 =19%
Is al vrijwilliger5 = 6%
Ja2 = 3%
Wil meedenken aanpak lastige jeugd1 = 1%
  


Verbinding met partners.

De gemeente is gestart met het netwerk van voorzieningen waar MuzeRijk  hier als zodanig  buiten valt. Het bestuur ziet de toegevoegde waarde van de aanpak en neemt zelf initiatief om de banden met wijkbewoners, partners en professionals aan te halen. De aanpak is om de behoeften te inventariseren bij de bewoners, de gezamenlijke belangen van de partners en professionals in kaart te brengen, om van daaruit samen een betere bijdrage te kunnen leveren ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 

De Bitswijk

 • De Bitswijk kenmerkt zich ten opzichte van de gemiddelde leeftijdsopbouw in Uden door een relatief sterkere groei van mensen boven de 65 jaar. De verwachting in 2026 is dat 27% van de bewoners van de Bitswijk boven 65 jaar is . 42% van de bewoners heeft een laag inkomen. 25% is niet actief op de arbeidsmarkt. 5,6% heeft een bijstandsuitkering. Dit is hoger dan het gemiddelde van Uden en hoger dan het gemiddelde van Nederland. 
 • 40% is een eenpersoonshuishouden en 13,% heefteen niet-westerse migratie achtergrond.
 • De wijk heeft een overzichtelijke stedenbouwkundige structuur. Openbaar vervoer is matig.

      Onze missie

Waarde creëren voor bewoners, vrijwilligers, interne en externe partners om daarmee bij te dragen aan participatie, eenzaamheidsbestrijding, armoedebestrijding, educatie en voorlichting.

Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: VERBINDEN-VERRIJKEN-BELEVEN

Ambities /doelen; kerntaken van Muzerijk.

Door het ordenen van bestaande activiteiten en beter beschrijven krijgen we een beter beeld waar deze activiteiten aan bijdragen. Gekeken moet worden of buurtbewoners belangstelling hebben voor bepaalde activiteiten. Het is belangrijk te weten wat mensen bezig houdt, waar ze zich betrokken bij voelen en welke onderwerpen hen persoonlijk betreffen. Voorop staat dat de kwaliteit van de activiteit goed is. Daar blijven we aan werken.

Filosofie van MuzeRijk

Wat we steeds voor ogen willen houden is de filosofie : “je mag er zijn zoals je bent, ongeacht leeftijd, achtergrond, cultuur en talent”. Dit nemen we mee in alles wat er georganiseerd wordt en dragen we uit binnen en buiten MuzeRijk

 

De maatschappelijke thema’s zoals overeengekomen met de Gemeente Uden waarop Muzerijk haar activiteiten zal richten zijn:

 • Participatie (gericht op inclusie)
 • Eenzaamheid (gericht op ontmoeten)
 • Armoede (gericht op financiële en sociale armoede)
 • Educatie & voorlichting (gericht op ondersteuning voor maatschappelijk relevante thema’s)

Participatie:

 • Visie: we spreken van inclusie. De groep ouderen in de Bitswijk is relatief groot en ouder wordende mensen zijn minder mobiel. Bij veel mensen speelt ook het veiligheidsgevoel en durft men bij slecht of donker weer niet over straat. Ook zijn er kwetsbare mensen die een extra stimulans moeten krijgen om de deur uit te gaan om andere mensen te ontmoeten.
 • Inclusie ontstaat wanneer iemand ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving

Onze Missie:       Iedereen, ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie hoort er vanzelfsprekend bij.

Op het gebied van participatie hebben wij in 2021 gewerkt aan meer deelnemers en of vrijwilligers naar Muzerijk te krijgen. Wat trekt hen aan , wat niet. In de eerste plaats zijn wij naar de bewoners toegegaan en hebben hen een informatieboekje gebracht. Door bij bijna 200 adressen een interview te houden hebben we mensen weten te enthousiasmeren om iets in MuzeRijk te komen doen. De contacten die we hebben gelegd willen we warm houden en nu we weer volledig gaan draaien kunnen die contacten aangehaald worden. We hebben de MuzeMobiels zoveel mogelijk ingezet door het jaar heen en in augustus zaten we op 70 ritten per week. We hebben partners van ons bezocht om opnieuw te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en daarbij partijen met elkaar in verbinding gebracht.  Wij hebben ons aangesloten bij de leerkring Zorgalliantie van de HAN en zijn daarmee onderdeel geworden van een groter netwerk en hebben verbinding gemaakt met het jongerenwerk in Uden Compass en Uden Campus. Met Area en Ons Welzijn hebben we gesprekken gevoerd om meer met elkaar te doen in het wijkgericht werken.

Eenzaamheid

Visie: Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Ruim 40% van de Nederlanders geeft aan zich eenzaam te voelen. Van de groep 75+’ers is dat zelfs 60%. Eenzaam maakt kwetsbaar en de kosten voor de maatschappij de komende jaren gaan fors oplopen.

Missie: Niemand in Uden hoeft eenzaam te zijn.

Op het gebied van eenzaamheid hebben wij in 2021 gewerkt aan verwerven van kennis over eenzaamheid via een Webinar van de werkgroep “Oog voor elkaar”.  Daarin is het thema eenzaamheid onder jongeren besproken.

In de gesprekken met Compass zoeken we naar mogelijkheden om jongeren te benaderen en binnen te halen. Dat dit niet gemakkelijk is mag duidelijk zijn. Wij zetten in op vindbaarheid en beschikbaarheid van informatie over eenzaamheid, het signaleren van eenzaamheid en preventie.

Door de bezoekjes in de wijk hebben wij ook kunnen signaleren waar iemand alleen woont en mogelijk eenzaam is. Wij signaleren dit naar Ons Welzijn die vervolgens er op afgaat om in gesprek te komen met eenzamen. Daar waar het kon en weer mocht hebben de activiteiten bijgedragen aan het voorkomen dat vrijwilligers of deelnemers eenzaam werden in corona tijd. Wij hebben onze vrijwilligers in het voorjaar aandacht gegeven door middel van een kleine attentie. Daarmee proberen we de banden die we met deze mensen hebben te behouden. In het infoboekje dat wij hebben rondgebracht hebben wij een uitnodiging toegevoegd voor een gratis kop koffie met gebak. 137 keer is er gebruik van gemaakt. Het is een klein gebaar maar heeft mogelijk een enkeling over de drempel geholpen om naar MuzeRijk te komen.

Armoede

Visie: Armoede heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. We spreken over absolute armoede  als mensen leven onder de lage inkomensgrens en bv niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv een zorgverzekering) of geen mogelijkheid hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, schoolactiviteiten of een uitstapje of toegang tot internet. Langdurige armoede is een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen  voortduurt. 42% van de inwoners van onze wijk leeft op of onder het bestaansminimum.

Missie: Verbinden met en “ontmoeten” is het beste hulpmiddel tegen armoede.


Op het gebied van armoede hebben wij in 2021 gewerkt aan:

Waar mogelijk hebben we het Eetpunt, het lunchbuffet, biljarten, dansen , bewegen en wandelen door laten gaan in aangepaste vormen. We kunnen wat we willen niet ineens realiseren en nog minder in coronatijden. Voor dit thema zijn we al geruime tijd in de weer en in gesprek over het realiseren van een sociaal restaurant waar we de mogelijkheden van ontmoeten en mensen die in armoede leven te helpen en een plek te geven waar ze ook met een smalle beurs terecht kunnen. Gedurende het jaar, wanneer het kon, is het spreekuur voor bewoners doorgegaan waar juist mensen met problemen, al dan niet financieel, advies kunnen krijgen van professionals. Het zou ons erg helpen als de gemeente beschikt over een voorzieningenwijzer waarin de weg gewezen wordt naar voorzieningen en tegemoetkomingen voor mensen die in armoede leven. Zeker nu de reductie op het Eetpunt en bewegen is afgeschaft is het des te belangrijker te weten welke mogelijkheden de gemeente of andere instanties hebben.

Educatie en voorlichting

Visie: Het thema Voorlichting en Educatie kan een belangrijke rol spelen bij het vertragen en/of verminderen van de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier om eerste contacten.

Missie: we zoeken naar verbinding met onderwijs in brede zin.

Op het gebied van educatie en voorlichting hebben wij in 2021 gewerkt aan de verbinding met scholen in MuzeRijk. We zijn betrokken bij de verbinding tussen school en bewoners van de Harmoniehof. Eerder is al aangegeven dat we de verbinding met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen kracht hebben bijgezet door aan te sluiten bij de leerkring Zorgalliantie. Verder hebben we gesprekken gevoerd met de bibliotheek over mogelijkheden voor een leesmap, biebkast, laptops, kranten (BD en Telegraaf), afgeschreven boeken, Nieuwscafé starten, Leesclub starten. Een deel daarvan is reeds gerealiseerd. Ook lopen er weer gesprekken over taalcursussen en kunnen nu ook weer de maandelijks informatieavonden van 0413 worden opgepakt.

Organisatie

Primaire taken Stichting MuzeRijk

 • Activiteiten aanbieden gericht op bovenstaande thema’s
 • Zorgen dat de horeca draait, bezetting, inkoop en openstelling
 • Verhuur activiteitenruimten
 • Werven en beheren van vrijwilligerspool
 • Uitvoerende taken narrowcasting (interne tv), website, facebook, nieuwsbrieven en flyers

Horeca, bezetting, inkoop en openstelling

In de ontmoetingsruimte is een lunchcafé dat volledig wordt gerund door MuzeRijk vrijwilligers, vrijwilligers van volleybalvereniging Saturnus en door mensen van de dagbesteding van JIJ!, een organisatie die op innovatieve manier een brede groep burgers kansen op zelfontplooiing, arbeid en dagbesteding biedt. 

De samenwerking met Saturnus vraagt, net als voorgaande jaren, extra aandacht vanwege de niet altijd overlappende belangen en nu vooral de zorg om de barbezetting. De eigen koers past niet altijd bij het gezamenlijk belang.   

Activiteiten in 2021

In tegenstelling tot andere jaren, waar ca. 50.000 bezoekers gebruikelijk was, heeft het bezoekersaantal sterk geleden onder de Corona maatregelen enerzijds én anderzijds de angst voor besmetting, die het sterkst naar voren kwam bij de groep kwetsbaren.

Om met name de meest kwetsbaren toch iets te kunnen bieden in de tijd dat ze het juist hard nodig hadden, hebben waar mogelijk, verantwoord geacht door het bestuur en afgestemd met de gemeente op beperkte schaal zowel door MuzeRijk als ook door derden georganiseerde activiteiten plaatsgevonden. 

TIJDLIJN CORONA 2021

Januari 2021: Invoering avondklok en start vaccinatie

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Afhaal Eetpunten 2 x per week. 

Februari 2021: Verlenging lockdown en sociaaleconomische gevolgen

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Afhaal Eetpunten 2 x per week.

Maart 2021: Oplopende besmettingen, derde golf

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere  doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Afhaal Eetpunten 2 x per week.

April 2021: De maand van het volhouden en eerste stap openingsplan

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Afhaal Eetpunten 2 x per week.

Buitensporten weer begonnen.  Horeca overdag geopend, controle op vaccinatiebewijzen.

Mei 2021: De besmettingen lopen terug, einde lockdown in zicht

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Buitensporten weer begonnen.  Horeca overdag geopend, controle op vaccinatiebewijzen. Opstart kienen- rummikub – sjoelen – wandelgroepen – tekenen en schilderen. Afhaal Eetpunten 2 x per week. 

Juni 2021: De samenleving gaat weer open

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Buitensporten weer begonnen.  Horeca overdag geopend , controle op vaccinatiebewijzen. Opstart kienen- rummikub – sjoelen – wandelgroepen – tekenen en schilderen. Afhaal Eetpunten 2 x per week. 

Juli 2021: Stap 4 Openingsplan en snel stijgende besmettingen

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente.  Eetpunten Overige activiteiten zijn gestopt door de zomerperiode.

Augustus 2021: Geen aanvullende maatregelen, hoger onderwijs weer open

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – voor de zwakkere doelgroepen enkele activiteiten georganiseerd i.o.m. de gemeente. Binnen en buitensporten weer begonnen.  Horeca geopend tot 22:00 uur, controle op vaccinatiebewijzen. Opstart Biljarten – kienen- rummikub – sjoelen – wandelgroepen – tekenen en schilderen – dansen wordt weer georganiseerd. Afhaal Eetpunten 2 x per week. Reserveringen vanuit externe partijen.

September 2021: Aantal besmettingen blijft dalen, loslaten verplichte 1,5-meter-maatregel

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – Binnen sporten weer begonnen.  Horeca overdag geopend tot 22:00 uur, controle op vaccinatiebewijzen. Biljarten – kienen- rummikub – sjoelen – wandelgroepen – tekenen en schilderen-dansen wordt weer georganiseerd. Eetpunten 2 x per week opgestart en de lunchbuffet in MuzeRijk. Meerdere reserveringen vanuit externe partijen.

Oktober 2021: Lichte stijging aantal besmettingen 

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – Binnen en buiten sporten.  Horeca overdag geopend tot 22:00 uur. Controle op vaccinatiebewijzen.  Biljarten – kienen- rummikub – sjoelen – wandelgroepen – tekenen en schilderen wordt weer georganiseerd. Eetpunten 2 x per week en lunchbuffet in MuzeRijk. Meerdere reserveringen vanuit externe partijen.

November 2021: Stijging besmettingen zet door

Van 9:00 tot 17:00 uur:  MuzeMobiel in gebruik –  Receptiebezetting – Binnen en buiten sporten.  Horeca overdag geopend tot 22:00 uur. Controle op vaccinatiebewijzen.  Biljarten – kienen- rummikub – sjoelen – wandelgroepen – tekenen en schilderen wordt weer georganiseerd. Eetpunten 2 x per week en lunchbuffet in MuzeRijk. Meerdere reserveringen vanuit externe partijen.

December 2021:  m.i.v. 18 december algemene Lockdown

Tot 18 december activiteiten zoals in de voorafgaande maand november. Per 19 december sluiting. Receptie nog steeds geopend en de MuzeMobiel nog actief.

MuzeMobiel

MuzeMobiel heeft in 2021 veel last gehad van de Coronamaatregelen, maar voor heel veel klanten was het een uitkomst om toch nog even de deur uit te kunnen.
De gedragsregels van het reguliere OV golden voor MuzeMobiel, maar erger was dat men niet naar de activiteiten in MuzeRijk kon.

De coronamaatregelen hebben de groep chauffeurs niet uit het veld geslagen .
Met vasthoudendheid is de stagnatie in ritten weer opgebouwd daar waar het kon en waar de maatregelen versoepeld waren.
Bewoners zijn geholpen met maaltijden bezorgen en met andere boodschappen.

In 2021 zijn bijna 3000 ritten uitgevoerd, ondanks de problemen toch een groei van 40% t.o.v. 2020. De verwachting is dat een zelfde groei in 2022 wordt gerealiseerd.
Dat MuzeMobiel in een behoefte voorziet, is wel duidelijk met deze resultaten.
Een onderzoek van drie AVANS studenten heeft dat beeld duidelijk bevestigd.
De geïnterviewde klanten gaven MuzeMobiel een gemiddeld rapportcijfer van 8,9.
Opmerkelijk was ook dat maar liefst 92% van hen aangaven door deze mobiliteitsoplossing minder eenzaam te zijn.
Ze konden weer meedoen in de samenleving.

MuzeMobiel blijft een voorbeeld voor vele vrijwilligersorganisaties. De toegezegde sponsoren hebben ondanks de moeilijke tijd hun toezeggingen gestand gedaan.

MuzeMobiel heeft inmiddels een voorbeeldfunctie in de wijk Ruwaard in Oss. De planning is dat daar volgend jaar een Ruwaard Mobiel gaat rijden.
Ook de gemeente Breda heeft belangstelling.

Vrijwilligers Stichting MuzeRijk  

Er is een vrijwilligerspool 90 vrijwilligers. Hiervan is een overzicht waarin staat waarvoor de mensen willen/kunnen worden ingezet. Dit overzicht wordt bijgehouden door de bedrijfsleider. Er wordt jaarlijks een informatie bijeenkomst georganiseerd om vrijwilligers voor MuzeRijk te werven. Daarnaast plaatsen we ieder kwartaal een oproep voor nieuwe vrijwilligers in onze nieuwsbrief en op het facebook account van MuzeRijk.

De bedrijfsleider spreekt ook vaste bezoekers aan, vraagt of men interesse heeft om MuzeRijk als vrijwilliger te komen ondersteunen. Dit heeft een positieve wisselwerking, op deze manier kunnen beide partijen iets voor elkaar betekenen. Een leuke dagbesteding voor de gast en tevens ondersteuning voor MuzeRijk.

Er zijn 90 actieve vrijwilligers waarvan:

 • 60 personen 1 tot 2 x per week vast zijn ingeroosterd
 • 15 woonachtig zijn in de Bitswijk
 • 75 personen woonachtig zijn buiten de Bitswijk.

Er heeft wat wisseling van vrijwilligers plaatsgevonden door Corona, enkele vrijwilligers zijn langdurig of geheel uitgevallen en er zijn weer nieuwe aangenomen.

Het totale aantal is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2020.

Rol MuzeRijk met betrekking tot arbeidsproces en doorstroom

Via deelname aan het arbeidsproces binnen MuzeRijk vindt er ook doorstroom plaats naar de reguliere arbeidsmarkt, in 2021 was dat beeld als volgt :

.    Statushouders via IBN:   

De laatste 2 jaren hebben er geen statushouders via de IBN gewerkt in MuzeRijk.

 • Carrousel Groen:

Vanuit Carrousel Groen is er 1 persoon via een dagbestedingsplek in MuzeRijk uitgestroomd naar een betaalde baan.

Daarnaast biedt MuzeRijk plaats aan mensen in de dagbesteding:   

 • JIJ:  er zijn nog 2 personen in de horeca werkzaam en 1 persoon als MuzeMobiel chauffeur.
 • Dichterbij : 17 personen hebben een vaste dagbestedingsplek in MuzeRijk onder professionele begeleiding vanuit Dichterbij.

Gebruikers en samenwerking

Onze gebruikers en partners zijn instrumenteel voor het kunnen realiseren van onze doelstellingen, voor een compleet overzicht verwijzen we graag naar onze website : https://muzerijk.nl/index.php/over-muzerijk/

Vier keer per jaar vindt geformaliseerd overleg plaats met alle gebruikers in de Gebruikersraad.

Narrowcasting, website, Nieuwsbrieven en flyers

Op de website www.muzerijk.nl is up-to-date informatie te vinden over alles wat er in MuzeRijk gebeurt. Op de Facebook pagina wordt regelmatig nieuws gedeeld. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden. Inmiddels zijn er ruim 890 volgers

De PR geschiedt via digitale nieuwsbrieven en flyers die huis-aan-huis worden verspreid.

Gedurende de afgelopen Corona jaren is er 2 x per jaar een nieuwbrief in de brievenbus van de wijkbewoners bezorgd. De digitale nieuwsbrief is in deze periode 6 x per jaar verschenen.

Narrowcasting, interne kabelkrant waarop informatie wordt gegeven over de diverse activiteiten. De TV schermen staan op diverse plaatsen in het gebouw. Bij de organisaties is iemand verantwoordelijk voor de informatie en er is een vrijwilliger die hiervoor instructies geeft.

Financiële steun in 2021

Stichting MuzeRijk is afhankelijk van de financiële bijdragen van andere partijen. Gelukkig konden we daar in 2021 ook weer op rekenen, waardoor we het bovenstaande hebben kunnen realiseren. Los van de sociaal maatschappelijke gevolgen van Corona was er ook een financiële impact. De horeca inkomsten waren door het geringe aantal bezoekers fors lager. Het verlies liep ondanks doorgevoerde kostenverlagingen op en zonder extra steun van de gemeente Uden waren we in de problemen gekomen. MuzeRijk is dan ook bijzonder dankbaar voor deze extra bijdragen waardoor onze financiële positie gezond blijft.

Als dank voor financiële support willen we specifiek noemen: Gemeente Uden, Rijksoverheid, Rabo bank, Dela fonds, Oranjefonds, RC Maagdenhuis, RCOAK, Jumbo , Uden fonds, Postcode Loterij Buurtfonds en  IBN.

Vooruit kijken

Vooruit kijken is ook momenteel nog lastig gezien alle onzekerheden. De Corona crisis heeft een grote impact op MuzeRijk. MuzeRijk en haar vrijwilligers zijn hard en diep getroffen door deze ziekte en de gevolgen daarvan. Vol goede moed en energie gaan we echter door.

De ambities van het bestuur liggen onveranderd vast in het ondernemingsplan 2019-2022 en betreffen naast basisbeheer, vooral ondersteuning van de kwetsbare burger uit gebied Uden-West met het accent op participatie, eenzaamheidsbestrijding, armoedebestrijding en educatie/voorlichting en het aantonen van het belang van MuzeRijk daarvoor. Het op verschillende manieren inventariseren van de vraag waar buurtbewoners, vrijwilligers en bezoekers behoefte aan hebben vormt een belangrijk startpunt voor het tussentijds herijken van het ondernemingsplan. Speerpunten voor 2022 zijn een groei naar het aantal ritten van vóór de crises voor de Muzemobiel, realisatie van het Netwerk van voorzieningen, uitbouw van het Sociaal Eetpunt door het realiseren van een sociaal restaurant en herinrichting MuzeRijk.  

Bestuur

Bestuursleden hebben een rol/taak bij bepaalde activiteiten. Het is niet zo dat aan alle activiteiten een bestuurslid “gekoppeld” is. Voor alle activiteiten geldt wel dat iemand van de bedrijfsleiding ( Henny of Monique ) het vaste aanspreekpunt is.
Twee bestuursleden hebben, samen met Henny, een korte beschrijving van alle activiteiten gemaakt.
Ook zijn de contactpersonen vermeld en is een inschatting gedaan van de kosten en inkomsten.

Er is behoefte aan enige verduidelijking van taken en bevoegdheden voor de activiteiten.
Iedere activiteit wordt toebedeeld aan een bestuurslid.

Taken, verantwoordelijkheden  en bevoegdheden bestuurslid:

 • Is voor bedrijfsleider sparringpartner in situaties dat er bij die activiteit problemen dreigen en of een evaluatie wenselijk is.
 • Besluit, samen met bedrijfsleiding, over (tijdelijke) afwijking van de geldende regels.
 • Gaat, samen met de bedrijfsleiding (Henny of Monique) eenmaal per jaar in gesprek met de organisatie van de activiteit. Wanneer noodzakelijk vinden meerdere gesprekken plaats.
 • Bestuurslid zorgt er voor dat de activiteit aandacht krijgt in het ondernemingsplan. Hij of zij verwoordt ook de verwachting voor de planjaren.
 • De bedrijfsleiding is het eerste aanspreekpunt voor de organisatie van de activiteit.
 • Bedrijfsleiding heeft naar behoefte overleg met de organisatie van de activiteit.
 • Bedrijfsleiding zorgt voor het actueel houden van alle informatie over iedere activiteit.

Verdeling activiteiten per bestuurslid

(Er zijn activiteiten waar twee bestuursleden een rol vervullen. Hier is de eerstverantwoordelijke opgenomen)

Ruud Sanders

Saturnus, Nieuwjaarsreceptie, Kerstbrunch en Wintermarkt. (M.b.t. Saturnus kan hij ook een beroep doen op Jacques en Eric)

Jacques van Amelsvoort

Eetpunt, Hollands lunchbuffet, Buitenlands buffet en Sociaal restaurant.

Hans van Zon

MuzeMobiel, MuzeMuziek, MuzeMuziekSpecial, Blaasorkest, MuzeRijk danst, MuzeRijk danst op zondag en Fabius opleidingen.

Eugène van Hoorn

Tekenen/Schilderen, Kienen, familie-Kienen, Rummikub/Sjoelen, Koersbal, Yoga en Biljarten.

Eric Wolters

Kaartclub OKB, Bridge en Postzegelvereniging.

José Moonen

Thema-avonden, Inspiratienetwerk 0413, Proef de Buurt, Buurt BBQ, MuzeRijk wandelclub, Conbrio wandelclub en Conbrio fietsclub.

Mary van Egmond

Vraag/aanbod, Spreekuren (OnsWelzijn, Gemeente, Area) en zomeractiviteiten.

Carolien Jordens

Bewegen voor ouderen, Café Brein, Herensociëteit, Alzheimerkoor en Q kring

Luc Schouten

Gezondheidscentrum en frisparty.

Benoeming bestuursleden

Naam Datum 1e benoemingFunctie
Hans van Zon08-08-2013Vicevoorzitter
Eric Wolters01-08-2015Penningmeester
Jacques van Amelsvoort30-08-2017Vicevoorzitter
Eugène van Hoorn26-11-2018Secretaris
Ruud Sanders01-01-2020Voorzitter
José Moonen01-01-2020Lid

       Adviserende leden verbonden partijen  

Naam Datum 1e benoemingVerbonden partij
Luc Schouten01-11-2017Het Speleon
Carolien Jordens01-09-2018Brabant Zorg
Mary van Egmond01-11-2019ONS Welzijn

Ambassadeur MuzeRijk:  Dort Spierings

RUUD SANDERS                 VOORZITTER     HANS VAN ZON     VICE VOORZITTERJACQUES VAN AMELSVOORT VICE VOORZITTER
       
      ERIC WOLTERS     PENNINGMEESTER    EUGÈNE VAN HOORN           SECRETARIS           JOSÉ MOONEN             BESTUURSLID  
        LUC SCHOUTEN ADVISEREND BESTUURSLID    MARY VAN EGMOND ADVISEREND BESTUURSLID      CAROLIEN JORDENS ADVISEREND BESTUURSLID  
    HENNY VAN DEN ELSEN    BEDRIJFSLEIDER MUZERIJK MONIQUE  BERGENHENEGOUWEN      ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER

Ruud Sanders

Voorzitter Stichting MuzeRijk juni 2022

Contactgegevens

Stichting MuzeRijk

Klarinetstraat 4, 5402 BE  UDEN 0413-268548 www.muzerijk.nl