Over MuzeRijk

     

De jaarrekening 2022 staat hier

En ons jaarverslag 2022 vind je hier

Onze jaarrekening 2021 kun je hier vinden

Het ondernemingsplan 2023 – 2026 vind je hier

Het jaarverslag van 2021 staat hier.

Visie Stichting MuzeRijk over preventie- en integriteitsbeleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

‘We willen een stichting zijn waar iedereen veilig en plezierig deel kan nemen aan onze activiteiten. Een stichting waar iedereen zich veilig voelt om deel te nemen en zich te ontwikkelen binnen de georganiseerde activiteiten. Binnen onze stichting is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

 • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
 • We willen dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. “Een vrijwilliger / begeleider heeft veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.”

Van toepassing voor:

 • Alle vrijwilligers en specifiek voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Dit betreft zowel vrijwilligers die in de horeca werken als begeleiders bij activiteiten.
 • Vrijwilligers die personen vervoeren met de MuzeMobiel.

Gedragscodes voor vrijwilligers en begeleiders:

Een vrijwilliger en begeleider:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als vrijwilliger en begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE DEELNEMER. Dring niet verder in het privéleven van deelnemers dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de deelnemer en met ruimtes waar de deelnemers zich bevinden, zoals de MuzeMobiel.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUD ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE ACTIVITEIT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de activiteit. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur van MuzeRijk.
 • BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de activiteit.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur.

Aanname beleid

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, als dit nog niet in bezit is.
 • De aspirant vrijwilliger moet een schriftelijke vrijwillige samenwerkingsovereenkomst aangaan met de stichting.
 • De aspirant vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de stichting.

Melding en Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van signalen of aanwijzingen die de hierboven omschreven gedragsregels of grenzen overschrijden, kan de vrijwilliger zich melden bij de bedrijfsleider van MuzeRijk. Indien de vrijwilliger dit liever bij een andere persoon wil melden dan kan hij / zij dit melden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is Mary van Egmond. De vrijwilliger kan de bedrijfsleider en / of de vertrouwenspersoon persoonlijk, per mail of telefonisch benaderen en de melding zal onder strikte geheimhouding behandeld worden.

Bedrijfsleider (Henny van de Elsen):              tel 06 8124 0232  email bedrijfsleider@MuzeRijk.nl
Vertrouwenspersoon (Mary van Egmond):  tel 06 1434 2411  email mary.vanegmond@ons-welzijn.nl